Rapporten en beoordeling

Rapporten / rapportages

Het schooljaar is verschillende perioden ingedeeld. Elke periode wordt met een rapport over de studieresultaten afgesloten.

In het praktijkonderwijs worden alle rapporten door ouders en leerling samen opgehaald. Ook de eerste en tweede rapportage van het vmbo wordt samen door ouders en leerling op school opgehaald. Voor de examenklassen  worden rapportages verstrekt in verband met  schoolexamen en centraal eindexamen.

De mentor is voor jou en je ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt voor informatie over de studieresultaten.

Bevordering

In de vergadering van de teamleiding en jouw docenten wordt besloten of je door kan naar een hoger leerjaar. 

Algemene bevorderingsnormen

  • De school hanteert positieve bevorderingsnormen. Dit houdt in, dat een leerling in principe zonder bespreking naar het volgende leerjaar wordt bevorderd, wanneer hij aan alle voorwaarden van de positieve norm voldoet.
  • Bij de normen geldt als "onvoldoende" een cijfer lager dan 6. Als "tekorten" geldt het aantal eenheden minder dan 6 dat een leerling per vak behaalt.  Bij de eisen die gesteld worden aan het vakkenpakket, wordt een 'nieuw vak' gewaardeerd met het cijfer 6.
  • Het overgangsrapport bevat voor elk vak een jaarcijfer, een afgerond heel cijfer. In het jaarcijfer zijn de resultaten van het hele schooljaar verwerkt.
  • De rapportvergadering kan een leerling bevorderen die niet aan de positieve  bevorderingsnorm voldoet. Gaat het over op- en afstroom of over afwijking van de norm dan is  de helft + 1 van de vergadering vereist. 
  • De ouders en de leerling kunnen bij toelating of bevordering tot een bepaald leerjaar kiezen voor een minder zware leerstroom van dat bepaalde leerjaar, voor zover dat tenminste mogelijk is in verband met de aansluiting van de vakken.
  • De leerling en/of diens ouders/verzorgers kunnen in beroep gaan tegen de beslissing van de rapportvergadering  binnen drie kalenderdagen, nadat het rapport aan hen bekend is gemaakt. (In de regel zal dit op de maandag na de rapportuitreiking zijn.) Het beroep dient met redenen omkleed, schriftelijk te worden ingediend bij de directeur van de betreffende sector. De directeur treedt op als beroepscommissie en doet schriftelijk uitspraak binnen drie dagen, nadat het beroep is ingediend. De commissie kan ertoe besluiten de leerling en/of diens ouders op te roepen voor een gesprek. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend.
  • Als een leerling een taak opgelegd krijgt van de overgangsvergadering, houdt dat in dat de leerling in de zomervakantie een opdracht voor een bepaald vak moet vervullen. Zolang aan deze taak niet naar behoren is voldaan, wordt de leerling niet tot de lessen van het volgend leerjaar toegelaten.
  • Leerlingen die voor de tweede maal in hetzelfde leerjaar en niveau doubleren, moeten de school verlaten, of indien dat mogelijk is, naar een andere leerstroom binnen de school gaan. Hetzelfde geldt voor leerlingen die doubleĀ­ren in twee opeenvolgende leerjaren.

Specifieke bevorderingsnormen 

Naast de algemene bevorderingsnormen zijn er ook specifieke bevorderingsnormen (per leerjaar). Deze vind u hier.