Brief Volledig online les tot de kerstvakantie (13-12-2020)

Datum 13 december 2020

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Sinds afgelopen woensdag is het aantal besmetting met Covid-19 onder leerlingen van het Raayland College sterk toegenomen. Voor het eerst zien we dat de besmettingen zich bevinden in alle jaarlagen en niveaus van onze school. Dit heeft ons ertoe doen besluiten om vanaf maandag 14 december t/m vrijdag 18 december alle lessen en activiteiten online te laten plaatsvinden.

Het is een beslissing die we niet graag nemen, maar overleg met de GGD dit weekend gaf aan dat we de komende dagen mogen verwachten dat het aantal besmettingen in de gemeente Venray en dus ook op onze school verder zal toenemen. Met deze maatregel nemen we als school onze verantwoordelijkheid om risico’s voor verdere verspreiding van het virus te minimaliseren.

De lessen zullen vanaf maandag 14 december m.i.v. het 3e uur online via MS Teams volgens het normale lesrooster worden aangeboden. De eerste twee uur komen te vervallen. Tijdens deze twee lesuren kunnen leerlingen hun boeken die eventueel nog op school liggen ophalen en kunnen docenten de voorbereiding treffen voor het volledig online lesgeven.

Online lessen
Onderaan deze brief vinden jullie een uitgebreide instructie voor de online lessen. Wij raden u als ouder(s)/verzorger(s) aan deze samen met uw kind goed door te nemen. Wij adviseren verder om strikt volgens het rooster te werken aan alle vakken, zodat het leerritme zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Mentoren en docenten zullen voor jullie klaarstaan om je te begeleiden.

Wij vragen jullie wederom om extra waakzaam te zijn met betrekking tot jullie gezondheid. Neem bij klachten contact op met de GGD Noord-Limburg (088-1191200) en laat je bij klachten testen. Hiervoor kun je online of via 0800-1202 een afspraak maken. Zie ook Informatie voor (overige) contacten van positief geteste COVID-19 patiënt. Voor vragen over school kunnen jullie terecht bij de teamleider of mentor.

We hopen dat de verstoring van het leerproces tot een minimum beperkt zal blijven. Voor ons als school staat de gezondheid van onze leerlingen en collega’s echter altijd voorop. Ik hoop dat u dan ook begrip heeft voor deze maatregel. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. We staan voor u klaar!

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen

Instructie online lessen
Hoe ziet een online les er uit?
Er zijn verschillende manieren waarop de docent een online les kan verzorgen:

 • De docent streamt (een gedeelte van) een les waarbij de docent zelf in beeld is vanaf de laptop en/of camera in de klas.
 • De docent streamt (een gedeelte van) een les waarbij de docent niet zelf maar enkel het bord met eventuele uitleg in beeld is vanaf de laptop in de klas.
 • De docent kan hierbij kiezen om de gehele les te streamen, of enkel het gedeelte waarbij uitleg wordt gegeven om vervolgens (digitaal) beschikbaar te zijn voor vragen van de leerlingen thuis.
 • De docent kiest een andere manier voor het aanbieden van online onderwijs die voor het betreffende vak beter is dan het streamen van een les. Dit gebeurd enkel in overleg met de teamleider en moet passend zijn voor de betreffende groep leerlingen.

Hoe krijg ik toegang tot een hybride of online les?
Docenten gebruiken de Planners (studiewijzers) in Itslearning voor het aanbieden van leerstof. Deze Planners zijn voor de komende periode gevuld en zichtbaar voor alle leerlingen. De docent geeft in ItsLearning per vak aan wat de leerlingen per week doen. Daarbij omschrijft de docent in het onderdeel ‘Planner’:

 • De te bestuderen stof, met verwijzingen naar de bronnen
 • De te oefenen stof, met verwijzingen naar de opdrachten
 • Hoe de leerlingen hun opdrachten kunnen nakijken met nakijkmodellen
 • De link om toegang te krijgen tot een hybride of online les.

Ook de vakken LO, kunstvakken en de praktijkvakken proberen zo goed als mogelijk hier vorm aan te geven.

Hoe wordt er contact onderhouden tussen docenten en leerlingen?
De docent houdt via Itslearning contact met de leerlingen die thuis zitten over:

 • Vragen die leerlingen hebben over de leerstof, opdrachten en nakijkmodellen (via het onderdeel ‘berichten’)
 • Het inleveren van opdrachten voor een check/feedback van de docent (via een door de docent aangemaakte ‘opdracht’ in het onderdeel ‘planner’)
 • De docent maakt zelf afspraken met de leerlingen over de reactiemomenten en–termijnen.
 • Gezamenlijke interactiemomenten: sls de docent een gezamenlijk interactiemoment met de lesgroep wil plannen, houdt die zich aan het bestaande lesrooster (dat blijft zichtbaar in SOMtoday). Op die manier voorkomen we dat er dubbele afspraken ontstaan.

Wat zijn de richtlijnen voor leerlingen voor het volgen van een online les?
Docenten krijgen verschillende richtlijnen mee om de kwaliteit van het hybride onderwijs zowel fysiek op school als voor de leerlingen thuis te kunnen waarborgen. Ook van leerlingen verwachten wij het een en ander.

 • Een leerling dient uiterlijk 5 minuten na aanvang van de les via de link in de Planner van Itslearning aanwezig te zijn in de les. Is de leerling ‘te laat’ dan zal dit door de docent worden geregistreerd in Somtoday;
 • Een leerling is verplicht een les vanuit thuis op het roostermoment te volgen en de leerling is verplicht om de camera aan te zetten.

Extra faciliteiten bij beperkte ICT thuis
Om onderwijs op afstand te kunnen volgen heeft de leerling een geschikt device nodig. Mocht de leerling thuis niet beschikken over een geschikt device kan er een device van school worden geleend. De uitleenperiode loopt af zodra de leerling weer fysiek op school onderwijs komt volgen. U kunt als ouder(s)/verzorger(s) hiervoor contact opnemen met de mentor.
Voor het volgen van een hybride of online les heeft de leerling een device met een camera nodig. Hiervoor kan de leerling gebruik maken van de camera op zijn/haar telefoon. Zowel Teams als ItsLearning zijn beschikbaar.

Wanneer en hoe meld ik mijn kind af voor onderwijs op school?
Is uw kind ziek en daarom niet in staat om vanuit thuis onderwijs te volgen dan moet er een ziekmelding gedaan. Zoals gebruikelijk meldt u dit bij de receptie van school.

Hoe kan ik als ouder meekijken en/of mijn kind begeleiden?
Probeer uw kind zo veel mogelijk te stimuleren om ook écht deel te nemen aan de online lessen en overig onderwijs op afstand. Als uw kind het lastig vindt om vanuit thuis goed te plannen en gestructureerd te werken kunt u helpen:

 • Kijk of uw kind hulp kan gebruiken bij het maken van de planning. U kunt samen in ItsLearning zien welke stof, opdrachten en toetsen er staan gepland.
 • Ter voorbereiding op een mentorgesprek (of coach-uur) kunt u samen met uw kind kijken wat uw kind daar wil bespreken om verder te kunnen.
 • Help uw kind bij het maken van keuzes voor de vaklessen. Bij welke vakken is begeleiding nodig vanwege de ontwikkeling, naar welke vakken kijkt uw kind uit, bij welke vakken vindt uw kind afstemming in de klas echt belangrijk.
 • Als u thuis inschat dat een advies van vakdocent of mentor nodig is, neem contact
  met hen op.