Invoering 1.5 meter maatregel eindexamenleerlingen

Datum 15 januari 2021

Beste vmbo, havo en vwo eindexamenleerlingen en ouder(s) en/of verzorger(s),

In navolging op de brief van 13 januari jl. willen we jullie informeren over de aanpassing in het landelijk protocol ‘onderwijs tijdens corona’, waarbij het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen die op school komt van toepassing is. Er zijn verschillende opties om deze maatregel in te voeren. Middels deze brief willen we jullie informeren over hoe wij deze maatregel vanaf maandag 18 januari op onze school invullen. Wij hebben hierbij getracht de beste balans te creëren tussen het aan de ene kant zo veel mogelijk eindexamenleerlingen op school les te geven en aan de andere kant ook de 1,5 meter afstand te hanteren.

Combinatie fysiek & online onderwijs
Om in een klaslokaal 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling mogelijk te maken, kunnen er in één lokaal maximaal 15 leerlingen plaatsnemen (op enkele grotere lokalen na). Dit betekent dat niet alle leerlingen uit één les in hetzelfde lokaal les kunnen krijgen. Dit heeft ons doen besluiten om leerlingen om de dag naar school te laten komen. Leerlingen volgen hierbij de ene dag alle lessen fysiek op school, de andere dag alle lessen online vanuit thuis.

 • Week 3 (18 t/m 22 januari)
  De 1e groep leerlingen komt naar school op maandag, woensdag en vrijdag en volgt op dinsdag en donderdag de lessen online vanuit thuis.
  De 2e groep leerlingen komt naar school op dinsdag en donderdag en volgt op maandag, woensdag en vrijdag de lessen online vanuit thuis.
 • Week 4 (25 t/m 29 januari)
  SE-week: deze gaat door voor alle leerlingen zoals gepland en eerder gecommuniceerd (met uitzondering van de leerlingen Praktijkonderwijs), uiteraard ook met de 1,5 meter afstand maatregel in acht nemend.
 • Week 5 (1 t/m 5 februari)
  De 1e groep leerlingen komt naar school op dinsdag en donderdag en volgt op maandag, woensdag en vrijdag de lessen online vanuit thuis.
  De 2e groep leerlingen komt nu naar school op maandag, woensdag en vrijdag en volgt op dinsdag en donderdag de lessen online vanuit thuis.

Wanneer moet ik naar school?
De leerlingen worden per afdeling (vmbo, havo, vwo) gesplitst op basis van de eerste letter van de achternaam. In de bijlage achteraan deze brief tref je de specifieke splitsing aan alsmede de informatie over wanneer welke groep wordt verwacht op school. Leerlingen Praktijkonderwijs volgen een aangepast programma en worden hierin niet meegenomen.

Aanpassingen op school
Vanaf maandag is op school zichtbaar dat we ook hier extra maatregelen hebben getroffen. Denk hierbij aan duidelijke markering in de lokalen die aangeeft waar leerlingen wél en niet mogen plaatsnemen en posters in de gangen om leerlingen te wijzen op de 1,5 meter afstand ook buiten de lokalen. Uiteraard blijft ook het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in het schoolgebouw verplicht.

Device voor online lessen
Leerlingen die niet beschikken over een geschikt device om de les vanuit thuis te volgen, kunnen hierover contact opnemen met de mentor.

Waarom niet elke dag naar school?
Het liefst zouden wij alle leerlingen die volgens het protocol ‘onderwijs tijdens corona’ naar school mogen komen, ook daadwerkelijk elke dag op school verwelkomen. Fysiek onderwijs heeft ook onze voorkeur. De opties hiervoor zijn met de aanvullende 1,5 meter maatregel echter beperkt en creëren niet de meest efficiënte én veilige vorm van onderwijs.
Zo kan bijvoorbeeld de lestijd van het 30-minutenrooster niet efficiënt worden ingezet indien de docent zich tijdens deze les ook nog moet splitsen tussen zijn leerlingen die
gespreid zijn over twee verschillende lokalen.
Leerlingen om en om één helft van de dag lessen op school te laten volgen en de andere helft online thuis zorgt weer voor extra verplaatsingen en onrust gedurende de dag. Ook dient het rooster hierbij aangepast te worden om de reistijd die leerlingen nodig hebben in te calculeren. Een aanpassing in het rooster heeft uiteraard weer gevolgen voor de groep leerlingen die volledig thuis onderwijs volgt, die hierdoor te maken krijgen met een te lange pauze in hun lesdag.
Met de combinatie van fysiek en online onderwijs hebben we getracht de beste balans te creëren tussen zo veel mogelijk leerlingen op school onderwijs te geven mét inachtneming van de 1,5 meter maatregel.

Tot slot
Ik verwacht u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector

 

Bijlage – Schema 1,5 meter onderwijs eindexamenklassen vmbo, havo en vwo
Splitsing:
Voor alle eindexamenklassen vmbo, havo en vwo geldt:

 • Groep 1: achternaam beginnend met A t/m J
 • Groep 2: achternaam beginnend met K t/m Z

Welke groep wordt wanneer verwacht op school?

Aangepast onderwijsprogramma PRO

Datum 15 januari 2021

Beste leerlingen en ouder(s) / verzorger(s) van het Praktijkonderwijs,

Naar aanleiding van de persconferentie 12 januari jl. is het landelijk protocol ‘onderwijs tijdens corona’ aangepast, waarbij nu ook leerlingen onderling 1,5 meter afstand dienen te houden. Er zijn verschillende opties om deze maatregel in te voeren. Voor Praktijkonderwijs betekent dit dat we gaan werken met een aangepast programma.

Halve klassen en halve lesdagen
Alle lessen binnen het Praktijkonderwijs gaan volgens het huidige rooster door, ook de lessen Lichamelijke Opvoeding, VAP-lessen en stages. De belangrijkste aanpassingen zijn het werken met halve klassen en met halve lesdagen.

Twee groepen per klas
We gaan op school lessen verzorgen aan halve klassen. De klas wordt door de mentor ingedeeld in twee groepen. Zo maken we bijvoorbeeld een klas ‘PR12A groep 1’ en een klas ‘PR12A groep 2’. Op deze manier verdelen we alle klassen. Via de mentor ontvangt u de groepsindeling van de klas van uw zoon of dochter.

Hoe ziet dit eruit?
Vanaf week 3 (18 t/m 22 januari) starten we elke lesdag met de groepen 1. Zij volgen lesuur 1, 2, 3 en 4 op school. Daarna gaan ze direct naar huis.
De groepen 2 van alle klassen zijn tijdens lesuur 1, 2, 3 en 4 thuis en komen naar school om vanaf lesuur 5 de lessen op school te volgen.
Een week later (25 t/m 29 januari) komen de groepen 2 van alle klassen op lesuur 1, 2, 3 en 4 naar school om de lessen te volgen. Daarna gaan ze direct naar huis.
De groepen 1 zijn tijdens lesuur 1, 2, 3 en 4 thuis en komen naar school om vanaf lesuur 5 de lessen te volgen.
In de daarop volgende week (1 t/m 5 februari) starten we vanaf maandag weer elke lesdag met de groepen 1 op school en komen de groepen 2 later op school, etc.
Let op: Alle leerlingen die het gedeelte van de dag thuis zijn, volgen dus géén lessen, ook niet online. Wel krijgen ze bij een aantal vakken huiswerkopdrachten.


We hanteren dit programma tot er redenen zijn om dit aan te passen.
Indien dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.

Omslagweek 2 vervalt
Zoals eerder gecommuniceerd, zal omslagweek 2 (die gepland staat van 25 t/m 29 januari) voor alle leerlingen in het Praktijkonderwijs komen te vervallen. Dit om de continuïteit van de lessen en de structuur voor deze leerlingen te behouden. Alle PRO-leerlingen krijgen die week gewoon les zoals hierboven in het schema ook staat vermeld.

Tot slot
Als er vragen zijn, neem dan a.u.b. contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Hopelijk heb ik u hierbij voldoende geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens het team van het Praktijkonderwijs,
Sjraar Arts
Teamleider

Verlenging lockdown

Datum 13 januari 2021

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),
Gisteren hebben jullie tijdens de persconferentie kunnen horen dat de landelijke lockdown met drie weken is verlengd tot 7 februari. In deze brief informeren we jullie welke gevolgen dit heeft voor het onderwijs op het Raayland College.

Vanochtend zijn we direct begonnen met de school weer dusdanig in te richten dat het voor leerlingen mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Hiervoor zal landelijk een nieuw coronaprotocol worden vastgesteld. Daarnaast heeft de verlenging van de lockdown vooral gevolgen voor de geplande omslag/SE-week van 25 januari tot en met 29 januari. Tijdens de reguliere lesweken blijft het 30-minuten rooster zoals het nu is. Dit betekent dat de leerlingen op dezelfde manier les krijgen als nu het geval is. Examenleerlingen, leerlingen van praktijkonderwijs (PRO) en de praktijklessen vmbo techniek krijgen fysiek op school les, andere leerlingen volgen online onderwijs. Lestijden en pauzes worden niet gewijzigd.

Omslagweek/SE-week 25 januari tot en met 29 januari
De omslagweek voor alle niet-examenklassen vervalt. Op 25 januari start voor deze klassen periode 3. Dat betekent dat met ingang van 25 januari het nieuwe rooster ingaat waarbij we tijdens de online lessen de 30 minuten aanhouden.
Eerder hebben we een aangepast tijdpad voor de keuze-uren in periode 3 gemaakt. Om verwarring te voorkomen blijft dat gehandhaafd. Concreet betekent dit dat de keuze-uren van periode 2 eindigen in de week van 18 januari. De keuze-uren van periode 3 starten in de week van 1 februari. Tijdens de omslagweek (25-29 januari) worden er geen keuze-uren gegeven. Ook hebben we besloten om de gymlessen te laten vervallen. Hiermee maken we ruimte voor mentorgesprekken en/of studiemomenten.
Docenten die wel een toets (formatief of summatief) af willen nemen, kunnen dat online/digitaal doen binnen de regulier geplande lessen en volgens de regels van het toetsbeleid. Mocht een docent het noodzakelijk vinden om een toets te geven, maar hiervoor meer tijd nodig is dan 30 minuten, dan worden deze gepland na 13.30 uur en komt dit in het rooster van de leerling te staan.

Praktijkonderwijs
De leerlingen van de PRO-afdeling zullen tijdens de omslagweek het gebruikelijke eigen programma draaien met lessen en activiteiten. Het kan voorkomen dat er aanpassingen nodig zijn vanwege de coronamaatregelen (o.a. 1,5 meter afstand), maar deze worden op tijd via de mentoren aan de leerlingen medegedeeld.

Schoolexamens vmbo 3, havo 4 en vwo 5
Voor de voorexamenklassen (vmbo 3, havo 4 en vwo 5) geldt dat schoolexamens uit het PTA, die gepland waren tijdens deze week, volgens planning door zullen gaan. De leerlingen maken deze toetsen, volgens het coronaprotocol, fysiek op school en ontvangen hiervoor een rooster. Deze toetsen worden voornamelijk in de middag gepland, zodat de reguliere online lessen zoveel als mogelijk doorgang kunnen vinden.

Schoolexamens examenklassen
Voor de examenklassen (vmbo 4, havo 5 en vwo 6) geldt dat de SE-week doorgaat volgens de planning uit het PTA. Het rooster zoals dat vermeld staat op de website wordt gehandhaafd, inclusief de daar vermelde tijden. Er zijn voor de examenklassen tijdens de omslagweek dus geen verkorte lestijden van toepassing! De toetsen worden allemaal fysiek, volgens coronaprotocol, op school afgenomen.

Tot slot
Ik verwacht u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector

Online Beroepenmarkt Mbo 28 januari 2021

Op donderdagavond 28 januari vindt de online Beroepenmarkt plaats. Vanaf woensdag 13 januari t/m woensdag 20 januari kun je je aanmelden voor deze voorlichtingen. Informatie over deze avond en het aanmelden kun je terugvinden in je mail. Heb je nog vragen over deze avond, stuur gerust een mailtje naar lob@raayland.nl.

Tips voor leerlingen en ouders mbt thuiswerken

Beste leerling,
Ineens moet je weer onderwijs op afstand gaan volgen. Geen lessen meer in een echt schoollokaal met je klasgenoten en docenten om je heen, maar een online les met je computer en camera op jouw eigen werkplek thuis. Dat is voor iedereen even wennen. Maar wist je dat we eigenlijk niet veel anders van je verwachten dan bij een les op school? Oké, wel wat meer zelfstandigheid en initiatief…

We missen jullie, maar ook op afstand proberen wij je zo goed mogelijk door deze tijd heen te loodsen, zoveel mogelijk contact te houden en ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk vertraging op loopt. Het is daarom belangrijk dat je alle online lessen volgt en je opdrachten op tijd inlevert. Maar hoe kun je je nou het beste voorbereiden op zo’n les? En hoe gaat het er in een online les aan toe? Lees hier de tips en tricks die je wegwijs maken in het “online onderwijs op afstand”.

 

Melden positieve Covid-19 test leerlingen

Datum: 6-1-2021

Vriendelijk verzoek om bij een positieve Covid-19 test van uw zoon/dochter ons hiervan te allen tijde op de hoogte te stellen. Op deze manier houden wij als school zicht op het verloop van besmettingen onder onze leerlingen. Wij zullen de communicatie over besmette leerlingen en docenten richting de betreffende klas / jaarlaag vanaf heden weer oppakken.

Meldingen hierover kan middels telefonisch contact op 0478-551155 (buiten de schoolvakanties) of via de mentor van uw zoon/dochter.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bas van Rooijen
Rector

Start onderwijs 4 t/m 17 januari

Datum 3 januari 2021

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),
De kerstvakantie zit er al bijna weer op en langs deze weg wil ik iedereen een gelukkig en gezond 2021 toewensen. We hopen dat we snel de coronapandemie achter ons kunnen laten, maar we realiseren ons terdege dat het de komende tijd nog een grote invloed gaat hebben op ons onderwijs. Het Raayland College zal er, binnen onze mogelijkheden, alles aan doen om het leerproces zo goed als mogelijk en succesvol te laten verlopen. Hiervoor zullen we soms zaken moeten aanpassen en bijstellen. U mag van ons blijven verwachten dat we daarover tijdig en zorgvuldig zullen communiceren.
Zoals bekend beginnen we het nieuwe jaar met een gedeeltelijke lockdown van het onderwijs. Voorlopig duurt deze tot en met 17 januari 2021. Het kan echter zijn dat deze in de loop van de komende weken door de overheid zal worden verlengd. In deze brief hebben we de belangrijkste zaken aangaande het onderwijs de komende weken, zoals eerder gecommuniceerd, nog eens op een rij gezet.

Online onderwijs met 30-minuten rooster
Op maandag 4 januari 2021 beginnen we voor de meeste leerlingen weer met het online onderwijs. Uitzondering hierop zijn de eindexamenleerlingen, de pro-leerlingen en de leerlingen die praktijklessen techniek volgen in het vmbo, maar hierover later meer.
We gaan tijdens de lockdown over op een 30-minuten rooster. De basis voor het online werken is Teams/Itslearning. De uitvoerige instructie met betrekking tot het online onderwijs is hieronder als bijlage toegevoegd. Neem deze nog een keer samen met elkaar door.
Roostertijden tijdens lockdown:
1 08:30 – 09:00
2 09:00 – 09:30
3 09:30 – 10:00
Pauze 10:00 – 10:10
4 10:10 – 10:40
5 10:40 – 11:10
6 11:10 – 11:40
Pauze 11:40 – 12:00
7 12:00 – 12:30
8 12:30 – 13:00
9 13:00 – 13:30
Studie 13:30 – 16:00

Ongeoorloofd/geoorloofd aanwezig
We verwachten van alle leerlingen dat ze digitaal aanwezig zijn bij alle lessen. Mocht een leerling niet aanwezig kunnen zijn, in verband met bijvoorbeeld ziekte, dokter of tandarts, geef dit dan zoals altijd telefonisch door aan de receptie (tel. 0478-551155). Gebeurt dit niet, dan wordt de afwezigheid van de leerling bij ons geregistreerd als zijnde ongeoorloofd.

Onderwijs eindexamenleerlingen en pro-leerlingen
Eindexamenleerlingen en de pro-leerlingen komen maandag 4 januari 2021 naar school voor fysiek onderwijs. Alle lessen worden aan hen op school gegeven, conform het bovenstaande 30 minuten rooster. Deze lessen blijven we overigens hybride aanbieden en kunnen ook online, in geval van (geoorloofde) afwezigheid, thuis worden gevolgd.

Voor de eindexamenleerlingen zullen de lessen bewegingsonderwijs (gym) op een andere manier worden vorm gegeven. Tijdens deze lessen zal er tijd zijn voor de leerlingen om zich voor te bereiden op de komende SE-week en krijgen ze begeleiding bij het plannen en het leren. In de middag (13.30 uur tot 16.00 uur) is er verder ruimte voor de examenleerlingen voor extra lessen en begeleiding vanuit school. Aangezien dit maatwerk is zullen de klassen, groepen en leerlingen die dit betreft via de teamleider, mentor en/of docent verder tijdig worden geïnformeerd.

Praktijklessen techniek (vmbo)
De overheid heeft verder nog een uitzondering gemaakt voor leerlingen die praktijklessen techniek volgen in het vmbo. Ook voor deze technieklessen zullen de leerlingen op school les krijgen. De leerlingen die dit betreft zullen via de vmbo-afdeling een bericht krijgen waar en wanneer ze precies verwacht worden.

Kantine, pauzes, omgang
De kantine is deze periode gesloten. Leerlingen dienen zelf voor eten en drinken te zorgen wanneer ze op school aanwezig zijn. Er is voldoende ruimte in de school. Wij vragen leerlingen nadrukkelijk om groepsvorming te voorkomen. In de school blijft uiteraard een mondkapjesplicht gelden.

Noodopvang
Leerlingen voor wie het echt niet mogelijk is om thuis te werken en/of extra zorg nodig hebben, mogen na overleg met ons ondersteuningsteam naar school komen (mits klachtenvrij). Hiervoor kan contact opgenomen worden met de mentor van de leerling. Vanuit het OLC B volgen zij dan de online lessen en krijgen ze begeleiding. Deze ruimte is open van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Verplaatsing SE-week/omslagweek
In verband met de lockdown en het aanbieden van het online onderwijs hebben we besloten om de omslagweek/SE-week te verplaatsen naar 25 januari t/m 29 januari 2021. Het rooster zal hiervoor in Somtoday worden aangepast en de teamleiders zullen jullie hierover verder informeren.

Gezondheid in de gaten houden
Natuurlijk is het belangrijk dat ook na de kerstvakantie de corona-maatregelen strikt in acht worden genomen. Heeft uw zoon of dochter last van klachten (verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak), dan moet hij of zij thuisblijven en zich laten testen.

Tot slot
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector

Instructie online lessen

Hoe ziet een online les er uit?
Er zijn verschillende manieren waarop de docent een online les kan verzorgen:

 • De docent streamt (een gedeelte van) een les waarbij de docent zelf in beeld is vanaf de laptop en/of camera in de klas.
 • De docent streamt (een gedeelte van) een les waarbij de docent niet zelf maar enkel het bord met eventuele uitleg in beeld is vanaf de laptop in de klas.
 • De docent kan hierbij kiezen om de gehele les te streamen, of enkel het gedeelte waarbij uitleg wordt gegeven om vervolgens (digitaal) beschikbaar te zijn voor vragen van de leerlingen thuis.
 • De docent kiest een andere manier voor het aanbieden van online onderwijs die voor het betreffende vak beter is dan het streamen van een les. Dit gebeurt enkel in overleg met de teamleider en moet passend zijn voor de betreffende groep leerlingen.

Hoe krijg ik toegang tot een hybride of online les?
Docenten gebruiken de Planners (studiewijzers) in Itslearning voor het aanbieden van leerstof. Deze Planners zijn voor de komende periode gevuld en zichtbaar voor alle leerlingen. De docent geeft in ItsLearning per vak aan wat de leerlingen per week doen.
Daarbij omschrijft de docent in het onderdeel ‘Planner’:

 • De te bestuderen stof, met verwijzingen naar de bronnen
 • De te oefenen stof, met verwijzingen naar de opdrachten
 • Hoe de leerlingen hun opdrachten kunnen nakijken met nakijkmodellen
 • De link om toegang te krijgen tot een hybride of online les

Ook de vakken LO, kunstvakken en de praktijkvakken proberen zo goed als mogelijk hier vorm aan te geven.

We hebben gemerkt dat het voor de brugklassers lastig om alleen via de Planners te werken. Daarom hebben we met de docenten afgesproken om (huis)werk ook in Somtoday te plaatsen.

Hoe wordt er contact onderhouden tussen docenten en leerlingen?
De docent houdt via Itslearning contact met de leerlingen die thuis zitten over:

 • Vragen die leerlingen hebben over de leerstof, opdrachten en nakijkmodellen (via het onderdeel ‘berichten’)
 • Het inleveren van opdrachten voor een check/feedback van de docent (via een door de docent aangemaakte ‘opdracht’ in het onderdeel ‘planner’)
 • De docent maakt zelf afspraken met de leerlingen over de reactiemomenten en –termijnen.
 • Gezamenlijke interactiemomenten: als de docent een gezamenlijk interactiemoment met de lesgroep wil plannen, houdt die zich aan het bestaande lesrooster (dat blijft zichtbaar in SOMtoday). Op die manier voorkomen we dat er dubbele afspraken ontstaan.

Wat zijn de richtlijnen voor leerlingen voor het volgen van een online les?
Docenten krijgen verschillende richtlijnen mee om de kwaliteit van het hybride onderwijs zowel fysiek op school als voor de leerlingen thuis te kunnen waarborgen. Ook van leerlingen verwachten wij het een en ander.

 • Een leerling dient uiterlijk 5 minuten na aanvang van de les via de link in de Planner van Itslearning aanwezig te zijn in de les. Is de leerling ‘te laat’ dan zal dit door de docent worden geregistreerd in Somtoday;
 • Een leerling is verplicht een les vanuit thuis op het roostermoment te volgen en de leerling is verplicht om de camera aan te zetten.

Extra faciliteiten bij beperkte ICT thuis
Om onderwijs op afstand te kunnen volgen heeft de leerling een geschikt device nodig. Mocht de leerling thuis niet beschikken over een geschikt device kan er een device van school worden geleend. De uitleenperiode loopt af zodra de leerling weer fysiek op school onderwijs komt volgen. U kunt als ouder(s)/verzorger(s) hiervoor contact opnemen met onze receptie zodat er een afspraak wordt gemaakt voor het ophalen van een device.
Voor het volgen van een hybride of online les heeft de leerling een device met een camera nodig. Hiervoor kan de leerling gebruik maken van de camera op zijn/haar telefoon. Zowel Teams als ItsLearning zijn beschikbaar.

Wanneer en hoe meld ik mijn kind af voor onderwijs op school?
Is uw kind ziek en daarom niet in staat om vanuit thuis onderwijs te volgen dan moet er een ziekmelding gedaan. Zoals gebruikelijk meldt u dit bij de receptie van school.

Hoe kan ik als ouder meekijken en/of mijn kind begeleiden?
Probeer uw kind zo veel mogelijk te stimuleren om ook écht deel te nemen aan de online lessen en overig onderwijs op afstand. Als uw kind het lastig vindt om vanuit thuis goed te plannen en gestructureerd te werken kunt u helpen:

 • Kijk of uw kind hulp kan gebruiken bij het maken van de planning. U kunt samen in ItsLearning zien welke stof, opdrachten en toetsen er staan gepland.
 • Ter voorbereiding op een mentorgesprek (of coach-uur) kunt u samen met uw kind kijken wat uw kind daar wil bespreken om verder te kunnen.
 • Help uw kind bij het maken van keuzes voor de vaklessen. Bij welke vakken is begeleiding nodig vanwege de ontwikkeling, naar welke vakken kijkt uw kind uit, bij welke vakken vindt uw kind afstemming in de klas echt belangrijk.
 • Als u thuis inschat dat een advies van vakdocent of mentor nodig is, neem contact met hen op.

Verplaatsing omslagweek/SE-week

Datum 29 december 2020

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),
Op de valreep van 2020 willen we jullie alvast informeren over een belangrijke verandering in het jaarrooster en de planning. In verband met de lock-down (van 4 jan t/m 15 jan 2021) en het aanbieden van het online onderwijs hebben we, na overleg met de medezeggenschapsraad, besloten om de omslagweek/SE-week te verplaatsen naar 25 t/m 29 januari 2021.
Dit geeft leerlingen de tijd en gelegenheid om zich beter voor te bereiden voor de toetsen en schoolexamens. Ze kunnen dan in de week van 18 t/m 22 januari 2021 vragen stellen aan docenten en eventueel extra uitleg krijgen.
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter. Tenslotte willen wij iedereen alvast een goed uiteinde en een gezond en gelukkig 2021 toewensen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector