Start onderwijs 4 t/m 17 januari

Datum 3 januari 2021

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),
De kerstvakantie zit er al bijna weer op en langs deze weg wil ik iedereen een gelukkig en gezond 2021 toewensen. We hopen dat we snel de coronapandemie achter ons kunnen laten, maar we realiseren ons terdege dat het de komende tijd nog een grote invloed gaat hebben op ons onderwijs. Het Raayland College zal er, binnen onze mogelijkheden, alles aan doen om het leerproces zo goed als mogelijk en succesvol te laten verlopen. Hiervoor zullen we soms zaken moeten aanpassen en bijstellen. U mag van ons blijven verwachten dat we daarover tijdig en zorgvuldig zullen communiceren.
Zoals bekend beginnen we het nieuwe jaar met een gedeeltelijke lockdown van het onderwijs. Voorlopig duurt deze tot en met 17 januari 2021. Het kan echter zijn dat deze in de loop van de komende weken door de overheid zal worden verlengd. In deze brief hebben we de belangrijkste zaken aangaande het onderwijs de komende weken, zoals eerder gecommuniceerd, nog eens op een rij gezet.

Online onderwijs met 30-minuten rooster
Op maandag 4 januari 2021 beginnen we voor de meeste leerlingen weer met het online onderwijs. Uitzondering hierop zijn de eindexamenleerlingen, de pro-leerlingen en de leerlingen die praktijklessen techniek volgen in het vmbo, maar hierover later meer.
We gaan tijdens de lockdown over op een 30-minuten rooster. De basis voor het online werken is Teams/Itslearning. De uitvoerige instructie met betrekking tot het online onderwijs is hieronder als bijlage toegevoegd. Neem deze nog een keer samen met elkaar door.
Roostertijden tijdens lockdown:
1 08:30 – 09:00
2 09:00 – 09:30
3 09:30 – 10:00
Pauze 10:00 – 10:10
4 10:10 – 10:40
5 10:40 – 11:10
6 11:10 – 11:40
Pauze 11:40 – 12:00
7 12:00 – 12:30
8 12:30 – 13:00
9 13:00 – 13:30
Studie 13:30 – 16:00

Ongeoorloofd/geoorloofd aanwezig
We verwachten van alle leerlingen dat ze digitaal aanwezig zijn bij alle lessen. Mocht een leerling niet aanwezig kunnen zijn, in verband met bijvoorbeeld ziekte, dokter of tandarts, geef dit dan zoals altijd telefonisch door aan de receptie (tel. 0478-551155). Gebeurt dit niet, dan wordt de afwezigheid van de leerling bij ons geregistreerd als zijnde ongeoorloofd.

Onderwijs eindexamenleerlingen en pro-leerlingen
Eindexamenleerlingen en de pro-leerlingen komen maandag 4 januari 2021 naar school voor fysiek onderwijs. Alle lessen worden aan hen op school gegeven, conform het bovenstaande 30 minuten rooster. Deze lessen blijven we overigens hybride aanbieden en kunnen ook online, in geval van (geoorloofde) afwezigheid, thuis worden gevolgd.

Voor de eindexamenleerlingen zullen de lessen bewegingsonderwijs (gym) op een andere manier worden vorm gegeven. Tijdens deze lessen zal er tijd zijn voor de leerlingen om zich voor te bereiden op de komende SE-week en krijgen ze begeleiding bij het plannen en het leren. In de middag (13.30 uur tot 16.00 uur) is er verder ruimte voor de examenleerlingen voor extra lessen en begeleiding vanuit school. Aangezien dit maatwerk is zullen de klassen, groepen en leerlingen die dit betreft via de teamleider, mentor en/of docent verder tijdig worden geïnformeerd.

Praktijklessen techniek (vmbo)
De overheid heeft verder nog een uitzondering gemaakt voor leerlingen die praktijklessen techniek volgen in het vmbo. Ook voor deze technieklessen zullen de leerlingen op school les krijgen. De leerlingen die dit betreft zullen via de vmbo-afdeling een bericht krijgen waar en wanneer ze precies verwacht worden.

Kantine, pauzes, omgang
De kantine is deze periode gesloten. Leerlingen dienen zelf voor eten en drinken te zorgen wanneer ze op school aanwezig zijn. Er is voldoende ruimte in de school. Wij vragen leerlingen nadrukkelijk om groepsvorming te voorkomen. In de school blijft uiteraard een mondkapjesplicht gelden.

Noodopvang
Leerlingen voor wie het echt niet mogelijk is om thuis te werken en/of extra zorg nodig hebben, mogen na overleg met ons ondersteuningsteam naar school komen (mits klachtenvrij). Hiervoor kan contact opgenomen worden met de mentor van de leerling. Vanuit het OLC B volgen zij dan de online lessen en krijgen ze begeleiding. Deze ruimte is open van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Verplaatsing SE-week/omslagweek
In verband met de lockdown en het aanbieden van het online onderwijs hebben we besloten om de omslagweek/SE-week te verplaatsen naar 25 januari t/m 29 januari 2021. Het rooster zal hiervoor in Somtoday worden aangepast en de teamleiders zullen jullie hierover verder informeren.

Gezondheid in de gaten houden
Natuurlijk is het belangrijk dat ook na de kerstvakantie de corona-maatregelen strikt in acht worden genomen. Heeft uw zoon of dochter last van klachten (verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak), dan moet hij of zij thuisblijven en zich laten testen.

Tot slot
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector

Instructie online lessen

Hoe ziet een online les er uit?
Er zijn verschillende manieren waarop de docent een online les kan verzorgen:

 • De docent streamt (een gedeelte van) een les waarbij de docent zelf in beeld is vanaf de laptop en/of camera in de klas.
 • De docent streamt (een gedeelte van) een les waarbij de docent niet zelf maar enkel het bord met eventuele uitleg in beeld is vanaf de laptop in de klas.
 • De docent kan hierbij kiezen om de gehele les te streamen, of enkel het gedeelte waarbij uitleg wordt gegeven om vervolgens (digitaal) beschikbaar te zijn voor vragen van de leerlingen thuis.
 • De docent kiest een andere manier voor het aanbieden van online onderwijs die voor het betreffende vak beter is dan het streamen van een les. Dit gebeurt enkel in overleg met de teamleider en moet passend zijn voor de betreffende groep leerlingen.

Hoe krijg ik toegang tot een hybride of online les?
Docenten gebruiken de Planners (studiewijzers) in Itslearning voor het aanbieden van leerstof. Deze Planners zijn voor de komende periode gevuld en zichtbaar voor alle leerlingen. De docent geeft in ItsLearning per vak aan wat de leerlingen per week doen.
Daarbij omschrijft de docent in het onderdeel ‘Planner’:

 • De te bestuderen stof, met verwijzingen naar de bronnen
 • De te oefenen stof, met verwijzingen naar de opdrachten
 • Hoe de leerlingen hun opdrachten kunnen nakijken met nakijkmodellen
 • De link om toegang te krijgen tot een hybride of online les

Ook de vakken LO, kunstvakken en de praktijkvakken proberen zo goed als mogelijk hier vorm aan te geven.

We hebben gemerkt dat het voor de brugklassers lastig om alleen via de Planners te werken. Daarom hebben we met de docenten afgesproken om (huis)werk ook in Somtoday te plaatsen.

Hoe wordt er contact onderhouden tussen docenten en leerlingen?
De docent houdt via Itslearning contact met de leerlingen die thuis zitten over:

 • Vragen die leerlingen hebben over de leerstof, opdrachten en nakijkmodellen (via het onderdeel ‘berichten’)
 • Het inleveren van opdrachten voor een check/feedback van de docent (via een door de docent aangemaakte ‘opdracht’ in het onderdeel ‘planner’)
 • De docent maakt zelf afspraken met de leerlingen over de reactiemomenten en –termijnen.
 • Gezamenlijke interactiemomenten: als de docent een gezamenlijk interactiemoment met de lesgroep wil plannen, houdt die zich aan het bestaande lesrooster (dat blijft zichtbaar in SOMtoday). Op die manier voorkomen we dat er dubbele afspraken ontstaan.

Wat zijn de richtlijnen voor leerlingen voor het volgen van een online les?
Docenten krijgen verschillende richtlijnen mee om de kwaliteit van het hybride onderwijs zowel fysiek op school als voor de leerlingen thuis te kunnen waarborgen. Ook van leerlingen verwachten wij het een en ander.

 • Een leerling dient uiterlijk 5 minuten na aanvang van de les via de link in de Planner van Itslearning aanwezig te zijn in de les. Is de leerling ‘te laat’ dan zal dit door de docent worden geregistreerd in Somtoday;
 • Een leerling is verplicht een les vanuit thuis op het roostermoment te volgen en de leerling is verplicht om de camera aan te zetten.

Extra faciliteiten bij beperkte ICT thuis
Om onderwijs op afstand te kunnen volgen heeft de leerling een geschikt device nodig. Mocht de leerling thuis niet beschikken over een geschikt device kan er een device van school worden geleend. De uitleenperiode loopt af zodra de leerling weer fysiek op school onderwijs komt volgen. U kunt als ouder(s)/verzorger(s) hiervoor contact opnemen met onze receptie zodat er een afspraak wordt gemaakt voor het ophalen van een device.
Voor het volgen van een hybride of online les heeft de leerling een device met een camera nodig. Hiervoor kan de leerling gebruik maken van de camera op zijn/haar telefoon. Zowel Teams als ItsLearning zijn beschikbaar.

Wanneer en hoe meld ik mijn kind af voor onderwijs op school?
Is uw kind ziek en daarom niet in staat om vanuit thuis onderwijs te volgen dan moet er een ziekmelding gedaan. Zoals gebruikelijk meldt u dit bij de receptie van school.

Hoe kan ik als ouder meekijken en/of mijn kind begeleiden?
Probeer uw kind zo veel mogelijk te stimuleren om ook écht deel te nemen aan de online lessen en overig onderwijs op afstand. Als uw kind het lastig vindt om vanuit thuis goed te plannen en gestructureerd te werken kunt u helpen:

 • Kijk of uw kind hulp kan gebruiken bij het maken van de planning. U kunt samen in ItsLearning zien welke stof, opdrachten en toetsen er staan gepland.
 • Ter voorbereiding op een mentorgesprek (of coach-uur) kunt u samen met uw kind kijken wat uw kind daar wil bespreken om verder te kunnen.
 • Help uw kind bij het maken van keuzes voor de vaklessen. Bij welke vakken is begeleiding nodig vanwege de ontwikkeling, naar welke vakken kijkt uw kind uit, bij welke vakken vindt uw kind afstemming in de klas echt belangrijk.
 • Als u thuis inschat dat een advies van vakdocent of mentor nodig is, neem contact met hen op.