Verlenging lockdown

Datum 13 januari 2021

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),
Gisteren hebben jullie tijdens de persconferentie kunnen horen dat de landelijke lockdown met drie weken is verlengd tot 7 februari. In deze brief informeren we jullie welke gevolgen dit heeft voor het onderwijs op het Raayland College.

Vanochtend zijn we direct begonnen met de school weer dusdanig in te richten dat het voor leerlingen mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Hiervoor zal landelijk een nieuw coronaprotocol worden vastgesteld. Daarnaast heeft de verlenging van de lockdown vooral gevolgen voor de geplande omslag/SE-week van 25 januari tot en met 29 januari. Tijdens de reguliere lesweken blijft het 30-minuten rooster zoals het nu is. Dit betekent dat de leerlingen op dezelfde manier les krijgen als nu het geval is. Examenleerlingen, leerlingen van praktijkonderwijs (PRO) en de praktijklessen vmbo techniek krijgen fysiek op school les, andere leerlingen volgen online onderwijs. Lestijden en pauzes worden niet gewijzigd.

Omslagweek/SE-week 25 januari tot en met 29 januari
De omslagweek voor alle niet-examenklassen vervalt. Op 25 januari start voor deze klassen periode 3. Dat betekent dat met ingang van 25 januari het nieuwe rooster ingaat waarbij we tijdens de online lessen de 30 minuten aanhouden.
Eerder hebben we een aangepast tijdpad voor de keuze-uren in periode 3 gemaakt. Om verwarring te voorkomen blijft dat gehandhaafd. Concreet betekent dit dat de keuze-uren van periode 2 eindigen in de week van 18 januari. De keuze-uren van periode 3 starten in de week van 1 februari. Tijdens de omslagweek (25-29 januari) worden er geen keuze-uren gegeven. Ook hebben we besloten om de gymlessen te laten vervallen. Hiermee maken we ruimte voor mentorgesprekken en/of studiemomenten.
Docenten die wel een toets (formatief of summatief) af willen nemen, kunnen dat online/digitaal doen binnen de regulier geplande lessen en volgens de regels van het toetsbeleid. Mocht een docent het noodzakelijk vinden om een toets te geven, maar hiervoor meer tijd nodig is dan 30 minuten, dan worden deze gepland na 13.30 uur en komt dit in het rooster van de leerling te staan.

Praktijkonderwijs
De leerlingen van de PRO-afdeling zullen tijdens de omslagweek het gebruikelijke eigen programma draaien met lessen en activiteiten. Het kan voorkomen dat er aanpassingen nodig zijn vanwege de coronamaatregelen (o.a. 1,5 meter afstand), maar deze worden op tijd via de mentoren aan de leerlingen medegedeeld.

Schoolexamens vmbo 3, havo 4 en vwo 5
Voor de voorexamenklassen (vmbo 3, havo 4 en vwo 5) geldt dat schoolexamens uit het PTA, die gepland waren tijdens deze week, volgens planning door zullen gaan. De leerlingen maken deze toetsen, volgens het coronaprotocol, fysiek op school en ontvangen hiervoor een rooster. Deze toetsen worden voornamelijk in de middag gepland, zodat de reguliere online lessen zoveel als mogelijk doorgang kunnen vinden.

Schoolexamens examenklassen
Voor de examenklassen (vmbo 4, havo 5 en vwo 6) geldt dat de SE-week doorgaat volgens de planning uit het PTA. Het rooster zoals dat vermeld staat op de website wordt gehandhaafd, inclusief de daar vermelde tijden. Er zijn voor de examenklassen tijdens de omslagweek dus geen verkorte lestijden van toepassing! De toetsen worden allemaal fysiek, volgens coronaprotocol, op school afgenomen.

Tot slot
Ik verwacht u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector