Invoering 1.5 meter maatregel eindexamenleerlingen

Datum 15 januari 2021

Beste vmbo, havo en vwo eindexamenleerlingen en ouder(s) en/of verzorger(s),

In navolging op de brief van 13 januari jl. willen we jullie informeren over de aanpassing in het landelijk protocol ‘onderwijs tijdens corona’, waarbij het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen die op school komt van toepassing is. Er zijn verschillende opties om deze maatregel in te voeren. Middels deze brief willen we jullie informeren over hoe wij deze maatregel vanaf maandag 18 januari op onze school invullen. Wij hebben hierbij getracht de beste balans te creëren tussen het aan de ene kant zo veel mogelijk eindexamenleerlingen op school les te geven en aan de andere kant ook de 1,5 meter afstand te hanteren.

Combinatie fysiek & online onderwijs
Om in een klaslokaal 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling mogelijk te maken, kunnen er in één lokaal maximaal 15 leerlingen plaatsnemen (op enkele grotere lokalen na). Dit betekent dat niet alle leerlingen uit één les in hetzelfde lokaal les kunnen krijgen. Dit heeft ons doen besluiten om leerlingen om de dag naar school te laten komen. Leerlingen volgen hierbij de ene dag alle lessen fysiek op school, de andere dag alle lessen online vanuit thuis.

 • Week 3 (18 t/m 22 januari)
  De 1e groep leerlingen komt naar school op maandag, woensdag en vrijdag en volgt op dinsdag en donderdag de lessen online vanuit thuis.
  De 2e groep leerlingen komt naar school op dinsdag en donderdag en volgt op maandag, woensdag en vrijdag de lessen online vanuit thuis.
 • Week 4 (25 t/m 29 januari)
  SE-week: deze gaat door voor alle leerlingen zoals gepland en eerder gecommuniceerd (met uitzondering van de leerlingen Praktijkonderwijs), uiteraard ook met de 1,5 meter afstand maatregel in acht nemend.
 • Week 5 (1 t/m 5 februari)
  De 1e groep leerlingen komt naar school op dinsdag en donderdag en volgt op maandag, woensdag en vrijdag de lessen online vanuit thuis.
  De 2e groep leerlingen komt nu naar school op maandag, woensdag en vrijdag en volgt op dinsdag en donderdag de lessen online vanuit thuis.

Wanneer moet ik naar school?
De leerlingen worden per afdeling (vmbo, havo, vwo) gesplitst op basis van de eerste letter van de achternaam. In de bijlage achteraan deze brief tref je de specifieke splitsing aan alsmede de informatie over wanneer welke groep wordt verwacht op school. Leerlingen Praktijkonderwijs volgen een aangepast programma en worden hierin niet meegenomen.

Aanpassingen op school
Vanaf maandag is op school zichtbaar dat we ook hier extra maatregelen hebben getroffen. Denk hierbij aan duidelijke markering in de lokalen die aangeeft waar leerlingen wél en niet mogen plaatsnemen en posters in de gangen om leerlingen te wijzen op de 1,5 meter afstand ook buiten de lokalen. Uiteraard blijft ook het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in het schoolgebouw verplicht.

Device voor online lessen
Leerlingen die niet beschikken over een geschikt device om de les vanuit thuis te volgen, kunnen hierover contact opnemen met de mentor.

Waarom niet elke dag naar school?
Het liefst zouden wij alle leerlingen die volgens het protocol ‘onderwijs tijdens corona’ naar school mogen komen, ook daadwerkelijk elke dag op school verwelkomen. Fysiek onderwijs heeft ook onze voorkeur. De opties hiervoor zijn met de aanvullende 1,5 meter maatregel echter beperkt en creëren niet de meest efficiënte én veilige vorm van onderwijs.
Zo kan bijvoorbeeld de lestijd van het 30-minutenrooster niet efficiënt worden ingezet indien de docent zich tijdens deze les ook nog moet splitsen tussen zijn leerlingen die
gespreid zijn over twee verschillende lokalen.
Leerlingen om en om één helft van de dag lessen op school te laten volgen en de andere helft online thuis zorgt weer voor extra verplaatsingen en onrust gedurende de dag. Ook dient het rooster hierbij aangepast te worden om de reistijd die leerlingen nodig hebben in te calculeren. Een aanpassing in het rooster heeft uiteraard weer gevolgen voor de groep leerlingen die volledig thuis onderwijs volgt, die hierdoor te maken krijgen met een te lange pauze in hun lesdag.
Met de combinatie van fysiek en online onderwijs hebben we getracht de beste balans te creëren tussen zo veel mogelijk leerlingen op school onderwijs te geven mét inachtneming van de 1,5 meter maatregel.

Tot slot
Ik verwacht u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector

 

Bijlage – Schema 1,5 meter onderwijs eindexamenklassen vmbo, havo en vwo
Splitsing:
Voor alle eindexamenklassen vmbo, havo en vwo geldt:

 • Groep 1: achternaam beginnend met A t/m J
 • Groep 2: achternaam beginnend met K t/m Z

Welke groep wordt wanneer verwacht op school?