Volledige heropening vanaf 7 juni

Afgelopen weekend werd bekend dat alle middelbare scholen vanaf 7 juni weer opengaan voor alle leerlingen. Wij zijn, waarschijnlijk net zoals jullie, heel erg blij dat jullie weer allemaal volledig fysiek les kunnen volgen! Vanaf maandag 7 juni aanstaande zijn jullie dan ook weer allemaal welkom op school. Echter zal dit voor zowel leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers ook spannend zijn. Met deze brief willen we je informeren over de heropening en duidelijkheid geven over de zelftesten voor leerlingen.

Onderwijs vanaf 7 juni

In afstemming met de MR hebben wij besloten om vanaf maandag 7 juni de lessen voor alle leerlingen weer fysiek op school aan te bieden. Dit betekent dat vanaf 7 juni alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen die volgens de meest recente beslisboom thuis moeten blijven, weer alle lessen volgens het rooster op school volgen. Tot en met vrijdag 4 juni volgen de leerlingen dus nog om de dag op school én thuis les volgens het huidige schema van de gedeeltelijke opening.

Onderling hoeven leerlingen vanaf 7 juni geen 1,5 meter afstand te houden. Leerlingen dienen wel 1,5 meter afstand te houden van medewerkers. In onze lokalen is een 1,5 meter zone afgeplakt. Hiermee houden de docenten in het lokaal afstand tot jullie en omgekeerd.

Overige maatregelen blijven wel gehandhaafd, zoals de welbekende hygiëne maatregelen, het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen in het gebouw en tijdens praktijklessen. Ook blijven we gespreide pauzes hanteren voor de onder- en bovenbouw en worden lokalen voor, tussen en waar mogelijk tijdens de lessen en de pauzes goed gelucht.

Om de leswisselingen goed te laten verlopen, gelden de volgende afspraken:

  • Klassen en leerlingen hebben waar mogelijk een vast lokaal, daarmee voorkomen we onnodige verplaatsingen.
  • Docenten verlaten 5 minuten voor het einde van de les het leslokaal als eerste, vervolgens verlaten de leerlingen (gefaseerd) na de bel het leslokaal.
  • Op de gang houden we rechts aan en dragen we altijd een mondkapje.

Leerlingen die noodgedwongen in quarantaine moeten, werken zelfstandig volgens de klaargezette planners/opdrachten in Itslearning. Zij krijgen de mogelijkheid tot het volgen van de lessen via MS Teams. Dit kan alleen bij een melding door ouders via de receptie.

De leerling meldt zichzelf aan voor de les. De aandacht van de docent zal met name uitgaan naar de leerlingen in de klas. Er zal online dus minder interactie zijn dan de afgelopen tijd.

Preventief testen met zelftesten

Eén van de voorwaarden om volgende week open te kunnen gaan, is dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om thuis twee keer per week een zelftest te doen. Deze testen moeten door school verstrekt worden. Om deze reden geven wij de leerlingen, via de mentor, aankomende week twee testen mee. Per week zullen er nieuwe testen verstrekt worden.

Het zelftesten is een dringend advies van de overheid, geen verplichting. Het niet afnemen van een zelftest zal niet leiden tot uitsluiting van het fysiek onderwijs op school. Echter stellen wij het als school zeer op prijs als leerlingen deze zelftesten twee keer per week afnemen onder toezicht van een volwassene. Als een leerling een positieve zelftest heeft, dan dient er via http://www.coronatest.nl/ een nieuwe testafspraak te worden gemaakt bij de GGD. We hopen hiermee zo snel mogelijk een eventuele coronabesmetting onder leerlingen (én medewerkers) te signaleren en zo verspreiding te voorkomen. Mocht je vragen hebben over de zelftesten, dan kun je je bij onze collega Dennis Chitanie (d.chitanie@stichtinglvo.nl) melden.

Heeft een leerling klachten die kunnen duiden op een Covid-19 besmetting of is een leerling onderdeel van een bron- en contactonderzoek? Dan is een zelftest niet geschikt, maar moet de leerling zich direct laten testen bij de GGD. Graag vernemen wij dit ook van je ouders. Als je niet te ziek bent, kun je namelijk de lessen online gaan volgen.

In een eerdere brief gaven wij aan op school risicogericht te testen. Daar zullen wij op advies van de overheid eveneens mee doorgaan. Indien we van de GGD te horen krijgen dat iemand op school besmet is met het coronavirus, dan kunnen leerlingen en medewerkers die géén nauw contact zijn geweest, worden getest op school. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de GGD, en alleen als je ouders hier toestemming voor hebben gegeven.

 

Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de mentor en/of de teamleider.

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens de schoolleiding,

 

Bas van Rooijen

Rector

Beslisboom Corona voor leerlingen en ouders (versie 15-2-21)

Wanneer moet je thuisblijven, en wanneer moet je naar school? Moet je je laten testen?  Wat als je huisgenoten posititief zijn getest?
Om dergelijke vragen te beantwoorden heeft BOinK een beslisboom voor 12 jaar en ouder opgesteld.

Klik hier voor de beslisboom

 

 

Aangepast onderwijsprogramma PRO

Datum 15 januari 2021

Beste leerlingen en ouder(s) / verzorger(s) van het Praktijkonderwijs,

Naar aanleiding van de persconferentie 12 januari jl. is het landelijk protocol ‘onderwijs tijdens corona’ aangepast, waarbij nu ook leerlingen onderling 1,5 meter afstand dienen te houden. Er zijn verschillende opties om deze maatregel in te voeren. Voor Praktijkonderwijs betekent dit dat we gaan werken met een aangepast programma.

Halve klassen en halve lesdagen
Alle lessen binnen het Praktijkonderwijs gaan volgens het huidige rooster door, ook de lessen Lichamelijke Opvoeding, VAP-lessen en stages. De belangrijkste aanpassingen zijn het werken met halve klassen en met halve lesdagen.

Twee groepen per klas
We gaan op school lessen verzorgen aan halve klassen. De klas wordt door de mentor ingedeeld in twee groepen. Zo maken we bijvoorbeeld een klas ‘PR12A groep 1’ en een klas ‘PR12A groep 2’. Op deze manier verdelen we alle klassen. Via de mentor ontvangt u de groepsindeling van de klas van uw zoon of dochter.

Hoe ziet dit eruit?
Vanaf week 3 (18 t/m 22 januari) starten we elke lesdag met de groepen 1. Zij volgen lesuur 1, 2, 3 en 4 op school. Daarna gaan ze direct naar huis.
De groepen 2 van alle klassen zijn tijdens lesuur 1, 2, 3 en 4 thuis en komen naar school om vanaf lesuur 5 de lessen op school te volgen.
Een week later (25 t/m 29 januari) komen de groepen 2 van alle klassen op lesuur 1, 2, 3 en 4 naar school om de lessen te volgen. Daarna gaan ze direct naar huis.
De groepen 1 zijn tijdens lesuur 1, 2, 3 en 4 thuis en komen naar school om vanaf lesuur 5 de lessen te volgen.
In de daarop volgende week (1 t/m 5 februari) starten we vanaf maandag weer elke lesdag met de groepen 1 op school en komen de groepen 2 later op school, etc.
Let op: Alle leerlingen die het gedeelte van de dag thuis zijn, volgen dus géén lessen, ook niet online. Wel krijgen ze bij een aantal vakken huiswerkopdrachten.


We hanteren dit programma tot er redenen zijn om dit aan te passen.
Indien dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.

Omslagweek 2 vervalt
Zoals eerder gecommuniceerd, zal omslagweek 2 (die gepland staat van 25 t/m 29 januari) voor alle leerlingen in het Praktijkonderwijs komen te vervallen. Dit om de continuïteit van de lessen en de structuur voor deze leerlingen te behouden. Alle PRO-leerlingen krijgen die week gewoon les zoals hierboven in het schema ook staat vermeld.

Tot slot
Als er vragen zijn, neem dan a.u.b. contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Hopelijk heb ik u hierbij voldoende geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens het team van het Praktijkonderwijs,
Sjraar Arts
Teamleider

Tips voor leerlingen en ouders mbt thuiswerken

Beste leerling,
Ineens moet je weer onderwijs op afstand gaan volgen. Geen lessen meer in een echt schoollokaal met je klasgenoten en docenten om je heen, maar een online les met je computer en camera op jouw eigen werkplek thuis. Dat is voor iedereen even wennen. Maar wist je dat we eigenlijk niet veel anders van je verwachten dan bij een les op school? Oké, wel wat meer zelfstandigheid en initiatief…

We missen jullie, maar ook op afstand proberen wij je zo goed mogelijk door deze tijd heen te loodsen, zoveel mogelijk contact te houden en ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk vertraging op loopt. Het is daarom belangrijk dat je alle online lessen volgt en je opdrachten op tijd inlevert. Maar hoe kun je je nou het beste voorbereiden op zo’n les? En hoe gaat het er in een online les aan toe? Lees hier de tips en tricks die je wegwijs maken in het “online onderwijs op afstand”.

 

Melden positieve Covid-19 test leerlingen

Datum: 6-1-2021

Vriendelijk verzoek om bij een positieve Covid-19 test van uw zoon/dochter ons hiervan te allen tijde op de hoogte te stellen. Op deze manier houden wij als school zicht op het verloop van besmettingen onder onze leerlingen. Wij zullen de communicatie over besmette leerlingen en docenten richting de betreffende klas / jaarlaag vanaf heden weer oppakken.

Meldingen hierover kan middels telefonisch contact op 0478-551155 (buiten de schoolvakanties) of via de mentor van uw zoon/dochter.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bas van Rooijen
Rector

Jongeren Service Point (JSP) Venray | Corona | Tips voor als jij je eenzaam of down voelt

Ik voel mij eenzaam of down: Veel jongeren en jongvolwassenen voelen zich op dit moment eenzamer dan normaal, doordat ze minder sociaal contact hebben. Of je zit minder goed in je vel en voelt je met momenten neerslachtig of down. Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus en de donkere wintermaanden voel je je misschien vaker zo. Wat kun je dan doen? En waar kun je dan terecht?

Lees verder (handout JSP Venray)

Informatie mbt hybride en online onderwijs

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Het coronavirus blijft ons allen in de greep houden. De eerste besmettingen bij enkele van onze leerlingen zijn inmiddels geconstateerd. De verwachting is echter dat besmettingen onder leerlingen (en wellicht straks ook medewerkers) vaker voor gaan komen. Wij hebben daarom in overleg met de GGD communicatieafspraken gemaakt…..
Lees verder

 

Toelichting coronamaatregelen op het Raayland College

Beste ouders en leerlingen,

Wij ontvangen vragen van ouders, leerlingen over het waarom van het toepassen van coronamaatregelen op onze school. Hierbij geven we u een korte toelichting.

Onderwijs zo lang mogelijk open
We begrijpen dat het niet altijd fijn is om zoveel maatregelen gerelateerd aan het coronavirus op te volgen, maar het belang van het openblijven van het onderwijs voor iedereen staat voor ons voorop. Wij doen er alles aan om voor elke leerling het onderwijsproces op school, binnen de door de overheid gestelde regelgeving, zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.
Als school werken wij er uiteraard aan mee om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan. Daarom houden wij ons als onderwijsinstelling aan de regelgeving die het ministerie van OCW heeft vastgesteld in overleg met de onderwijsorganisaties voor het voortgezet onderwijs en het RIVM. Deze coronamaatregelen zijn gepubliceerd in het protocol “Volledig openen vo-scholen”. Ook volgen wij het dringende advies van de overheid om een mondkapje te dragen op school. Onze school heeft in samenspraak met de medezeggenschapsraad besloten om het gebruik van mondkapjes verplicht te stellen. Wij vragen leerlingen en medewerkers om mondkapjes te dragen bij alle verplaatsingen binnen de school en tijdens de praktijklessen. We begrijpen dat dit voor de leerlingen niet altijd prettig is. Wij willen u er echter op wijzen dat het verplicht stellen van een mondkapje zich beperkt tot de praktijk lessen en het verblijf in gangen en aula’s. Het grootste deel van de tijd op school dragen de leerlingen geen mondkapje en ondervinden hier dan ook geen hinder van. We vragen nogmaals uw begrip voor deze regel.

Overige regels
Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de huidige richtlijnen van het RIVM en vervangt deze niet. Het is belangrijk dat we op school 1,5 meter afstand blijven houden tussen leerlingen en medewerkers. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Ook zorgen wij voor de nodige hygiënemiddelen, zoals handgel en reinigingsmiddelen en – doekjes om de werkplekken van leerlingen en medewerkers te reinigen. We zorgen voor een gezond binnenklimaat door goed te ventileren en regelmatig de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Samen dragen we zo bij aan het inperken van de verspreiding van het coronavirus.

Vragen?
Mocht u verdere vragen hebben over het dragen van een mondkapje op school of over andere (hygiëne)regels, dan kunt u contact opnemen via de teamleider van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Bas van Rooijen
Rector

Mondkapjes verplicht!

Beste leerlingen en ouder(s) / verzorger(s),

Aan middelbare scholen is vandaag door de Rijksoverheid dringend geadviseerd om leerlingen en docenten een mondkapje te laten dragen in de gangen, de aula’s en de kantine. Als school hebben we daarom besloten dat we vanaf maandag 5 oktober het dragen van mondkapjes verplicht te stellen. Vanaf dat moment is toegang tot de schoolgebouwen zonder mondkapje niet meer toegestaan.
Bij alle verplaatsingen binnen de school gaan leerlingen en medewerkers een mondkapje dragen. Ook tijdens de praktijklessen was en blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Tijdens de andere lessen kan op instructie van de docent het mondkapje in de lokalen worden afgedaan.
Vrijdag 2 oktober, zien we als een “overgangsdag”, waarbij we het dragen van mondkapjes sterk adviseren, maar waarbij we nog niet actief gaan controleren en corrigeren. Ik wil dan ook vragen om vanaf morgen een eigen mondkapje mee naar school te nemen. Voor leerlingen die hun mondkapje vergeten zijn, is er éénmalig eentje beschikbaar bij de servicedesk. Daarna zal tegen betaling van € 1,- een mondkapje te verkrijgen zijn.
Ondanks de invoering van mondkapjes blijft het belangrijk om de onderlinge afstand van 1,5 meter aan te houden tussen leerlingen en medewerkers. Daarom moeten we ook allemaal op de gangen rechts lopen en blijven we niet staan in de gangen, zodat er een goede doorgang is voor docenten en medewerkers. Mochten er vragen zijn aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de mentor.
Samen zorgen we voor een prettige en veilige leeromgeving.

Met vriendelijke groet,
mede namens de gehele schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector

Download de brief hier

Ventilatie op school

Zoals jullie weten is er landelijk een discussie over de eventuele rol van de ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus via aerosolen. Door minister Slob is het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht om de scholen te helpen de ventilatiesystemen te controleren en zo nodig op orde te krijgen. Landelijk is met alle scholen afgesproken dat de ventilatiesystemen voor 1 oktober getoetst worden aan het bouwbesluit 2012. Hierbij laten we aan ouders, leerlingen en medewerkers weten wat de stand van zaken is .

Wij hebben de ventilatie onlangs laten controleren door een erkende installateur. Onze school blijkt, op een enkele ruimte na, te voldoen aan de eisen die staan in het bouwbesluit van 2012, mits we continu ventileren en regelmatig spuien door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Daar waar uit de inventarisatie aandachtspunten naar voren zijn gekomen, worden deze inmiddels opgepakt.

Klik hier om verder te lezen