Bevordering en examens havo-vwo

Overgangsnormen en PTA’s

Rapporten

Het schooljaar is verschillende perioden ingedeeld. Elke periode wordt met een rapport over de studieresultaten afgesloten. Voor de examenklassen worden rapportages verstrekt in verband met schoolexamen en centraal eindexamen.

De mentor is voor jou en je ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt voor informatie over de studieresultaten.


Bevordering

In de vergadering van de teamleiding en jouw docenten wordt besloten of je door kan naar een hoger leerjaar.

Algemene bevorderingsnormen

  • Als Raayland College hanteren we positieve bevorderingsnormen. Dit houdt in dat we je in principe zonder bespreking naar het volgende leerjaar bevorderen als je aan alle voorwaarden van de positieve norm voldoet.
  • Bij de normen geldt als ‘onvoldoende’ een cijfer lager dan 6. Als ‘tekorten’ geldt het aantal eenheden minder dan 6 dat je per vak behaalt. Bij de eisen die gesteld worden aan het vakkenpakket, wordt een ‘nieuw vak’ gewaardeerd met het cijfer 6.
  • Het overgangsrapport bevat voor elk vak een jaarcijfer, een afgerond heel cijfer. In het jaarcijfer zijn de resultaten van het hele schooljaar verwerkt.
  • De rapportvergadering kan je bevorderen als je niet aan de positieve bevorderingsnorm voldoet. Gaat het over op- en afstroom of over afwijking van de norm dan is de helft + 1 van de vergadering vereist.
  • Jij en je ouders kunnen bij toelating of bevordering tot een bepaald leerjaar kiezen voor een minder zware leerstroom van dat bepaalde leerjaar, voor zover dat tenminste mogelijk is in verband met de aansluiting van de vakken.
  • Jij en/of je ouders kunnen in beroep gaan tegen de beslissing van de rapportvergadering binnen drie kalenderdagen nadat het rapport aan jullie bekend is gemaakt. (In de regel zal dit op de maandag na de rapportuitreiking zijn.) Het beroep met redenen dien je schriftelijk in te dienen bij de rector. De rector treedt op als beroepscommissie en doet schriftelijk uitspraak binnen drie dagen nadat het beroep is ingediend. De commissie kan besluiten jou en/of je ouders op te roepen voor een gesprek. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend.
  • Krijg je een taak opgelegd van de overgangsvergadering, dan moet je in de zomervakantie een opdracht voor een bepaald vak vervullen. Zolang je aan deze taak niet naar behoren hebt voldaan, word je niet tot de lessen van het volgend leerjaar toegelaten.
  • Doubleer je voor de tweede maal in hetzelfde leerjaar en niveau? Dan moet je de school verlaten, of indien dat mogelijk is naar een andere leerstroom binnen de school gaan. Hetzelfde geldt wanneer je doubleert in twee opeenvolgende leerjaren.

Naast de algemene bevorderingsnormen zijn er ook specifieke bevorderingsnormen (per leerjaar). Deze, het examenreglement en de PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn hieronder te downloaden.

Examens

Het examenrooster vind je via de website Examenblad.