Verzekeringen

Verzekeringen

Raayland College is onderdeel van Stichting LVO. Deze heeft als bevoegd gezag de verzekering georganiseerd voor de aangesloten scholen. Voor u zijn van belang de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen, vrijwilligers en ouders die participeren bij evenementen. 

Stichting LVO heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt gedurende schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en van school en tijdens excursies, schoolreizen, evenementen, werkweken, stages et cetera, voor zover die onder verantwoordelijkheid van of door de school worden georganiseerd. Gedekt zijn medische kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden, tot een bepaald maximum en onder nader omschreven voorwaarden.

Andere schade is niet gedekt. Ook is een (doorlopende) schoolreis- en excursieverzekering (inclusief annuleringsclausule) afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden uitgevoerd, op basis van nader omschreven voorwaarden. 

Ten slotte is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat schade of letsel in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de persoonlijke verzekeringen van de betrokken leerling of ouder. Als deze verzekering de kosten aantoonbaar niet vergoedt, om welke reden dan ook, kan de verzekering van de school worden aangesproken.

Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie door de school met daarvoor bestemde declaratieformulieren. In geval van schade kunt u zich wenden tot de sectorreceptie gebouw A. De school sluit elke aansprakelijkheid en aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit.

Schade veroorzaakt door de leerling

Indien leerlingen schade toebrengen aan de schoolgebouwen, het meubilair en andere inventarisgoederen, brengen wij de kosten van reparatie en/of vervanging in rekening aan leerling en ouders. Deze kosten kunnen de ouders als regel, als er geen sprake is van opzet, verhalen op hun eigen WA-verzekering. Ook schade toegebracht aan boeken dient de leerling te vergoeden.