Ziek of beter melden

Ziek of beter melden

Het kan gebeuren dat uw kind ziek is of ziek naar huis gaat. In verband met veiligheid vinden wij het belangrijk om te weten welke leerlingen op school worden verwacht en welke niet. Daarom vragen wij u melding te maken van uw zieke kind voor aanvang van de lessen, maar in elk geval dezelfde dag.

Dit kan telefonisch bij de receptie op telefoonnummer (0478 – 55 11 55) of via Somtoday

Registratie

Wij vragen u een inschatting te maken van het aantal dagen dat uw kind ziek is. In Somtoday registreren wij het aantal afgesproken afwezigheidsdagen. Mocht uw kind langer ziek zijn dan de oorspronkelijke inschatting, vragen wij u opnieuw een ziekmelding aan ons door te geven. Als een leerling afwezig blijkt te zijn, maar niet meer als ziek in Somtoday is geregistreerd en u als ouders heeft niet opnieuw gebeld, dan registreren wij uw kind als ‘ongeoorloofd absent’.

Inhalen lessen

Uw kind maakt zelf afspraken over het bijwerken en inhalen van gemiste lessen. Voor de leerling die door ziekte een onderdeel van het Schoolexamen of het Centraal Examen mist, moet u altijd een schriftelijke bevestiging van de telefonische ziekmelding inleveren bij de teamleider. Bij terugkomst op school dient uw kind zich zo snel mogelijk te melden bij de teamleider of mentor voor het eventueel inhalen van toetsen.

Ziek op school

Wanneer uw kind op school ziek wordt, meldt hij of zij zich af bij de receptie. Wij verwachten van u een telefoontje als uw kind thuiskomt, zodat wij gerust zijn dat uw kind goed is thuisgekomen. Als uw kind niet meer in staat is om op eigen gelegenheid naar huis te gaan, bellen wij u om uw kind op te halen. Bent u niet bereikbaar, dan zorgen wij op uw kosten voor een taxi.

Langdurige ziek

De regeling voor langdurige ziekte vindt u in de schoolgids